Najważniejsze inwestycje 2019 roku


Najważniejsze inwestycje 2019 roku

Ponad 246 mln zł wyniosą wydatki budżetu gminy Pszczyna. Przedstawiając projekt uchwały burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol opowiedział o założeniach i najważniejszych inwestycjach realizowanych w 2019 roku.

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą ponad 36 mln zł

 

Transport i łączność

Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - ZO Stara Wieś - 28.000 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Daszyńskiego poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. M. Konopnickiej w Pszczynie PBO - 73.000zł

Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie - 810.000 zł

Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie - 1.032.000 zł

Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie - PBO - 51.899 zł

Przebudowa ul. Słonecznej i ul. H. Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy w Pszczynie - 1.913.600 zł

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych - 11.600.000 zł

 

Gospodarka mieszkaniowa

Nabycie gruntu pod ścieżkę rowerową wzdłuż DW 933 - 345.000 zł

Dofinansowanie budownictwa mieszkaniowego w gminie wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. poprzez partycypację w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych w ramach rządowego programu wspierania budownictwa - 1.351.395 zł

 

Działalność usługowa

Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie - 600.160 zł

 

Oświata i wychowanie

Miasteczko ruchu drogowego na osiedlu Powstańców Śląskich PBO - 70.000 zł

Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej - 350.000 zł

Budowa parkingu przy SP13 w Wiśle Małej - 162.000 zł

Rozbudowa budynku SP11 w Porębie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - 1.500.000 zł

Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie - 3.960.000 zł

Rozbudowa ZSP w Piasku - 1.500.000 zł

Budowa skoczni w dal w SP13 w Wiśle Małej - PBO - 35.000 zł

Projekt i dostosowanie PP7 w Pszczynie do wymagań ppoż. - 350.000 zł

Dostosowanie SP4 w Pszczynie do wymagań na przedszkole - 1.500.000 zł

Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole - 1.670.000 zł

Poprawa bezpieczeństwa przy PP4 w Pszczynie - PBO - 32.000 zł

 

Ochrona zdrowia

Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO - 100.000 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie - 250.000 zł

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec - 1.650.000 zł

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna (w tym środki jednostek pomocniczych gminy 18.000 zł) - 98.000 zł

Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pszczyna - 400.000 zł

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Pszczyna - OZE - 90.000 zł

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury - 500.000 zł

 

Kultura fizyczna

Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez budowę placu i doposażenie zaplecza socjalnego i serca wsi - PBO - 39.210 zł

Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego - PBO - 92.032 zł

Fontanna solankowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Pszczyna - PBO - 100.000 zł Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego LKS w Studzienicach PBO - 72.164 zł

Modernizacja terenu - LKS Czarków - PBO - 64.599 zł

Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie - 3.400.000 zł

© Copyright 2014